All Japan Championship - IKO

 

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main Menu

 

 

55th All Japan 2023

54th All Japan 2022

53rd All Japan 2022

 

Not held due to 13th World Tournament

Click here for results

1. Kaito Nishimura

2. Konstantin Kovalenko RUSSIA

3. Ryoji Ohata

4. Shoki Arata

5. Takehiro Kaga

6. Yuki Shimizu

7. Koinosuke Ishizake

8. Daiki Yamagama

1. Kaito Nishimura

2. Tatsuma Yamagawa

3. Takehiro Kaga

4. Konstantin Kovalenko RUSSIA

5. Yuki Shimizu

6. Takumi Sato

7. Koinosuke Ishizake

8. Tsubasa Iizuka

52nd All Japan 2020

51st All Japan 2019

50th All Japan 2018

49th All Japan 2017

1. Konstantin Kovalenko RUSSIA

2. Kaito Nishimura

3. Yuki Shimizu

4. Koinosuke Ishizake

5. Tatsuma Yamagawa

6. Takehiro Kaga

7. Yuki Okudera

8. Kento Kobayashi

Not held due to 12th World Tournament

Click here for results

1. Mikio Ueda

2. Shohei Kamada

3. Shoki Arata

4. Cyril Kochnev RUSSIA

5. Andrey Luzin RUSSIA

6. Yuta Takahashi

7. Anton Gulyaev RUSSIA

8. Alexander Yeremenko RUSSIA

1. Yuta Takahashi

2. Shohei Kamada

3. Shoki Arata

4. Mikio Ueda

5. Ashot Zarinyan RUSSIA

6. Goderzi Kapanadze RUSSIA

7. Kenta Nanbara

8. Alexander Yeremenko RUSSIA

48th All Japan 2016

47th All Japan 2015

46th All Japan 2014

45th All Japan 2013

1. Shohei Kamada
2. Yuta Takahashi
3. Mikio Ueda
4. Shoki Arata
5. Ashot Zarinyan
RUSSIA
6. Konstantin Kovalenko
RUSSIA
7. Seiya Tanigawa
8. Eldar Ismailov
UKRAINE

Not held due to 11th World Tournament

Click here for results

1. Darmen Sadvokasov RUS.

2. Shoki Arata

3. Zenjyuro Mori

4. Shohei Kamada

5. Ilya Karpenko RUSSIA

6. Mikio Ueda

7. Yuta Takahashi

8. Cyril Kochnev RUSSIA

1. Kyohei Ajima
2. Alejandro Navarro
SPAIN
3. Cyril Kochnev
RUSSIA
4. Takaichi Onuma
5. Shohei Kamada
6. Ivan Mezentsev
RUSSIA
7. Mikio Ueda
8. David Sarkhosyan
RUSSIA

44th All Japan - 2012

43rd All Japan - 2011

 42nd All Japan - 2010

41st All Japan - 2009

1. Alejandro Navarro SPAIN
2. Goderzi Kapanadze
RUSSIA
3. Syoki Arata
4. Darmen Sadvokasov
RUSSIA
5. Ilya Karpenko
RUSSIA
6. Kyohei Ajima
7. Shohei Kamada
8. Zenjyuro Mori

Not held due to 10th World Tournament

Click here for results

1. Tariel Nikoleishvili RUSSIA
2. Zenjyuro Mori
3. Kentaro Tanaka
4. Hideo Sawada
5. Syoki Arata
6. Daiki Kobayashi
7. Lechi Kurbanov
RUSSIA
8. Shohei Kamada

1. Kentaro Tanaka
2. Alejandro Navarro
SPAIN
3. Makoto Akaishi
4. Hiroyuki Kidachi
5. Darmen Sadvokasov
RUSSIA
6. Yoshitatsu Beppu
7. Zenjyuro Mori
8. Eduardo Tanaka
BRAZIL

40th All Japan - 2008

39th All Japan - 2007

38th All Japan - 2006

37th All Japan - 2005

1. Makoto Taniguchi
2. Zahari Damyanov
BULGARIA
3. Kentaro Tanaka
4. Hiroyuki Kidachi
5. Tatsuya Murata
6. Makoto Akaishi
7. Igor Titkov
RUSSIA
8. Zenjyuro Mori

Not held due to 9th World Tournament

Click here for results

 

1. Yoshiaki Uchida
2. Artur Oganasian
ARMENIA
3. Dmitriy Lunev
RUSSIA
4. Krysztof Habraszka
POLAND
5. Hiroyuki Kidachi
6. Yoshitatsu Beppu
7. Kentaro Tanaka
8. Makoto Ikemoto

1. Yoshiaki Uchida
2. Osamu Shiojima
3. Tadakuni Tokuda
4. Tatsuya Kato
5. Hideo Sawada
6. Masafumi Tagahara
7. Naoki Ichimura
8. Kentaro Tanaka

36th All Japan - 2004

35th All Japan - 2003

34th All Japan - 2002

33rd All Japan - 2001

1. Kentarou Tanaka
2. Tadakuni Tokuda
3. Mikhail Kozlov
RUSSIA
4. Maxim Dedik
RUSSIA
5. Darmen Sadvokasov
RUSSIA
6. Kenshin Morimura
7. Makoto Ikemoto
8. Hiroyuki Kidachi

Not held due to 8th World Tournament

Click here for results

 

1. Hajime Kazumi 
2. Hitoshi Kiyama 
3. Kentaro Tanaka 
4. Tadakuni Tokuda 
5. Osamu Sumitani 
6. Gun Irisawa 
7. Naoki Ichimura 
8. Taisei Kou

1. Hitoshi Kiyama  
2. Yasuhiko Kimura 
3. Shinji Adachi  
4. Masaya Ichikawa
5. Masato Ikeda
6. Yoshinori Ikeda  
7. Kentaro Tanaka
8. Tatsuya Kato

32nd All Japan - 2000

31st All Japan - 1999

30th All Japan - 1998

29th All Japan - 1997  

1. Hitoshi Kiyama 
2. Yasuhiko Kimura 
3. Naoki Ichimura        
4. Hiroyuki Kidachi
5. Masato Ikeda  
6. Shin Itoh
7. Kentaro Tanaka  
8. Tatsuyoshi Miyuki

Not held due to 7th World Tournament

Click here for results

1. Hajime Kazumi  
2. Yoshihiro Tamura  
3. Hitoshi Kiyama  
4. Ryuta Noji  
5. Masayoshi Takaku  
6. Naoki Ichimura  
7. Atsushi Kadoi  
8. Yasuhiko Kimura

1. Hajime Kazumi  
2. Garry O'Neill
AUSTRALIA
3. Norihisa Horiike  
4. Yoshihiro Tamura  
5. Moritomo Kanya  
6. Naoki Ichimura  
7. Masaki Takao  
8. Tatsuya Iwasaki 

28th All Japan - 1996 

27th All Japan - 1995  

26th All Japan - 1994

25th All Japan - 1993

1. Hajime Kazumi  
2. Garry O'Neill
AUSTRALIA
3. Masayoshi Takaku
4. Masaki Takao  
5. Naoki Ichimura   
6. Walter Schnaubelt
PNG
7. Yoshihiro Tamura
8. Norihisa Horiike

Not held due to 6th World Tournament

Click here for results

1. Kenji Yamaki  
2. Hajime Kazumi
3. Naoki Ichimura
4. Toru Okamoto
5. Abiko Kouji
6. Norchika Tsukamoto
7. Kou Tanigawa
8. Nahoki Kawahara

1. Hajime Kazumi  
2. Yoshihiro Tamura
3. Toru Okamoto
4. Yashuri Shichinohe
5. Hidenori Aoki
6. Hiroki Kurosawa
7. Kenji Yamaki
8. Toshiyuki Nogami

24th All Japan - 1992

23rd All Japan - 1991

22nd All Japan - 1990

21st All Japan - 1989

1. Yoshihiro Tamura  
2. Hajime Kazumi
3. Toru Okamoto
4. Yashuri Shichinohe
5. Yutaka Ishi 
6. Taichiro Sugimura
7. Kenji Yamaki
8. Shunichi Ogawa 

Not held due to 5th World Tournament

Click here for results 

1. Akira Masuda  
2. Kenji Midori
3. Tatsuya Iwasaki
4. Shinichi Sotodate
5. Hiroyuki Mikake
6. Takehiro Minami
7. Takemori Uchiyama
8. Kenji Yamaki

1. Kenji Yamaki  
2. Yoshihiro Tamura
3. Yasuhiro Kuwajima  
4. Akira Masuda
5. Eiji Kawamoto
6. Yutaka Ishi
7. Iwao Takita
8. Yashuri Shichinohe

20th All Japan - 1988

19th All Japan - 1987

18th All Japan - 1986

17th All Japan - 1985 

1. Yasuhiro Kuwajima  
2. Yutaka Ishi 
3. Kenji Yamaki 
4. Tetsu Yamaguchi 
5. Mamoru Takahashi 
6. Hussain Kamal 
7. Makoto Kusakai 
8. Hideki Shibata

Not held due to 4th World Tournament

Click here for results

 

1. Akiyoshi Matsui  
2. Akira Masuda  
3. Kenji Yamaki  
4. Yoshikazu Koi
5. Yashuri Shichinohe
6. Koichi Okamura
7. Kazuhiko Ogasawara
8. Yasuhiro Kuwajima

1. Akiyoshi Matsui  
2. Hiroki Kurosawa  
3. Akira Masuda
4. James Kitamura
BRAZIL
5. Kenji Midori 
6. Masahiro Oga
7. Takemori Uchiyama
8.
 Yoshikazu Koi

16th All Japan - 1984

15th All Japan - 1983

14th All Japan - 1982

13th All Japan - 1981

1. Hiroki Kurosawa  
2. Harutomo Takeyama 
3. Toshio Mizuguchi
4. Masashi Kimoto
5. Kazuhiko Ogasawara
6. Katsuhito Gorai
7. Tomoaki Shikishima
8. Motomi Yuzawa

1. Yasuto Onishi  
2. Kazuhiko Osagawara
3. Harutomo Takeyama 
4. Kazuo Miyoshi
5. Akira Masuda
6. Toshio Minakuchi
7. Keiji Senpai
8. Akiyoshi Matsui

1. Keiji Senpai  
2. Toshio Mizuguchi  
3. Akiyoshi Matsui
4. Kazuo Miyoshi  
5. Harutomo Takeyama 
6. Ademir Da Costa
BRAZIL
7. Tsutomu Wakiuchi
8. Akira Masuda

1. Keiji Senpai
2. Makoto Nakamura
3. Akiyoshi Matsui
4. Masayuki Shiraishi
5. Kazuo Miyoshi
6. Masafumi Tanaka
7. Harutomo Takeyama
8. Masatosi Maeda

12th All Japan - 1980

11th All Japan - 1979

10th All Japan - 1978

9th All Japan - 1977

1. Keiji Senpai   
2. Makoto Nakamura
3. Takashi Yosinga
4. Akiyoshi Matsui  
5. Shiro Yazima
6. Michael Soderkvist
SWEDEN
7. Harutomo Takeyama
8. Masayuki Shiraishi

1. Makoto Nakamura  
2. Keiji Sanpei
3. Takashi Azuma 
4. Toshiro Noguchi
5. Tsuyoshi Hiroshige
6. Kazuo Miyoshi
7. Koichi Kawabata
8. Tatsuo Tachizaki

1. Joko Ninomiya  
2. Keiji Sanpei
3. Makoto Nakamura
4. Tsuyoshi Hiroshige
5. Kazuo Miyoshi  
6. Syuzi Seto
7. Masara Suzuki  
8. Koichi Kawabata

1. Takashi Azuma
2. Takeo Nakayama
3. Makoto Nakamura
4. Noriyasu Hamai
5. Tatsuo Nakamura
6. Keiji Sanpei
7. Tsuyoshi Hiroshige
8. Riyouichi Saito

8th All Japan - 1976

7th All Japan - 1975  

6th All Japan - 1974

5th All Japan - 1973

1. Toshikazu Sato
2. Joko Ninomiya
3. Takashi Azuma
4. Toshio Sawayanagi
5. Keiji Sanpei
6. Eddie Frazier
USA
7. Toshihiro Noguchi
8. Akira Nakayama

Not held due to 1st World Tournament

Click here for results 

1. Katasuki Sato
2. Takashi Azuma 
3. Hatsuo Royama
4. Daigo Oishi
5. Toshikazu Sato
6. Daigo Osihi
7. Masahiko Yamada
8. Keiji Sanpei

1. Hatsuo Royama
2. Teruntomo Yamazaki
3. Tashikazu Sato
4. Katasuki Sato
5. Yoshimoto Togashi
6. Tokiyosi Matsumoto
7. Noriyasu Hamai
8. Joko Ninomiya

4th All Japan - 1972 

3rd All Japan - 1971

2nd All Japan - 1970

1st All Japan - 1969

1. Miyiuki Miuri
2. Howard Collins
GB
3. Tashikazu Sato
4. Terutomo Yamazaki
5. Yoshji Soeno
6. Yukihisa Imaizumi 

1. Katasuki Sato  
2. Yasuhiko Oyama  
3. Daigo Osihi 
4. Miyiuki Miuri
5. Kenichi Kanagi
6. Yukio Yoshioka

1. Kazuyuki Hasagawa  
2. Terutomo Yamazaki  
3. Yoshji Soeno 
4. Kenichi Masuda
5. Jiken Kin
6. Tadashi Sato

1. Terutomo Yamazaki 
2. Yoshji Soeno
3. Kazuyuki Hasagawa 
4. Kuniharu Boku
5. Paul Jackson
USA
6. Shigeo Togawa