All Japan Tournament - WKO

All Japan Results - IKO

All Japan Results - WKO

All Japan Champions - IKO

All Japan Champions - WKO

All Japan Weight Category Championships - IKO

All Japan Weight Category Championships WKO/JFKO

All Japan Weight Category Champions - IKO

All Japan Weight Category Champions WKO/JFKO

Main Menu 

55th All Japan - 2023

54th All Japan - 2022

53rd All Japan - 2021

 

Not held due to 13th World Tournament

Click here for results

1. Kembu Iriki

2. Yuta Goto MAC

3. Takashi Torihara

4. Yusaku Watanabe

5. Kosei Ochiai

6. Daiki Kato

7. Hodaka Yoshizawa

8. Yuki Ushirosako

1. Kembu Iriki

2. Nariyoshi Tada

3. Shin Kameyama

4. Yusaku Watanabe

5. Daisuke Tada BYAKUREN

6. Daiki Kato

7. Yuhei Ashitaka RENGOKAI

8. Yuta Goto MAC

52nd All Japan - 2020

 51st All Japan - 2019

50th All Japan - 2018

49th All Japan - 2017

1. Kembu Iriki

2. Daiki Kato

3. Yuta Goto MAC

4. Yuto Eguchi

5. Yuya Tanaka YAMADA DOJO

6. Nariyoshi Tada

7. Ritsuya Tsuchihashi BYAKUREN

8. Yuto Fukuchi BYAKUREN

Not held due to 12th World Tournament

Click here for results

1. Yuji Shimamoto

2. Kazuya Yamamoto

3. Daiki Kato

4. Harutaka Okazaki

5. Syota Maeda

6. Yuto Eguchi

7. Kazufumi Shimamoto

8. Jyunki Ochi

1. Yuj Shimamoto

2. Kembu Iriki

3. Syota Maeda

4. Daiko Kato

5. Maciej Mazur POLAND

6. Kazauya Yamamoto

7. Hidetomi Eguchi

8. Tomohito Yukawa

48th All Japan - 2016

 47th All Japan - 2015

46th All Japan - 2014

45th All Japan - 2013

1. Kembu Iriki

2. Yuji Shimamoto

3. Syota Maeda

4. Kazuhito Yamada

5. Tomohito Yukawa

6. Yuki Maeda

7. Yuto Eguchi

8. Daiki Kato

Not held due to 11th World Tournament

Click here for results

1. Yuji Shimamoto

2. Kembu Iriki

3. Daiki Kato

4. Shin Kameyama

5. Kazuhito Yamada

6. Syota Maeda

7. Gou Kusubae

8. Yuki Maeda

1. Kosei Ochiai

2. Daiki Kato

3. Kembu Iriki

4. Yuji Shimamoto

5. Marek Wolny POLAND

6. Tatsuya Hasegawa

7. Syunsaku Kawase

8. Yuki Maeda

44th All Japan - 2012

 43rd All Japan - 2011

 42nd All Japan - 2010

41st All Japan - 2009

1. Yuji Shimamoto

2. Kazufumi Shimamoto

3. Daiki Kato

4. Kenta Mori

5. Shota Maeda

6. Kunihiro Suzuki

7. Yuta Shoguchi

8. Kembu Iriki

Not held due to 10th World Tournament

Click here for results

1. Norichika Tsukamoto

2. Tsutomu Murayama

3. Kenta Mori

4. Takayuki Tsukakoshi

5. Kazuhito Yamada

6. Kosei Ochiai

7. Kazufumi Shimamoto

8. Yuki Maeda

1. Norichika Tsukamoto
2. Shigeru Oyaki
3. Kazufumi Shimamoto
4. Kazuhito Yamada
5. Naohiro Nomoto
6. Shinji Sakamoto
7. Tsutomo Maruyama
8. Kenji Maekawa

40th All Japan - 2008

39th All Japan - 2007

38th All Japan - 2006

37th All Japan - 2005

1. Kazuhito Yamada
2. Yuichiro Osaka
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Ryutaro Hirayama
6. Shinji Sakamoto
7. Kazufumi Shimamoto
8. Syohei Yamano

Not held due to 9th World Tournament

Click here for results

1. Norichika Tsukamoto
2. Takayuki Tsukakoshi
3. Kunihiro Suzuki
4. Naohiro Nomoto
5. Kiyohide Kuno
6. Ryutaro Hirayama
7. Satoshi Niiho
8. Yoshida Tomikazu

1. Kunihiro Suzuki
2. Kenji Maekawa
3. Roman Nesterenko
RUS.
4. Kiyohide Kuno
5. Kazuhito Yamada
6. Takayuki Tsukakoshi
7. Kouichi Tokusa
8. Yoshida Tomikazu

36th All Japan - 2004

35th All Japan - 2003

34th All Japan - 2002

33rd All Japan - 2001

1. Takayuki Tsukakoshi
2. Naohiro Nomoto
3. Kazuhito Yamada
4. Sotoshi Niiho
5. Kou Tanigawa
6. Norichika Tsukamoto
7. Yoshitaka Sato
8. Tsuyoshi Takezawa

Not held due to 8th World Tournament

Click here for results

 

1. Kunihiro Suzuki
2. Norichika Tsukamoto
3. Sotoshi Niiho
4. Tadashi Ishihara
5. Yuichiro Osaka
6. Yuki Sakai
7. Takayuki Tsukakoshi
8. Yoshitaka Sato

1. Kunihiro Suzuki
2. Sotoshi Niiho
3. Takayuki Tsukakoshi
4. Hideaki Koizumi
5. Yoshitaka Sato
6. Tsuyoshi Takezawa
7. Shinji Sakamoto
8. Katsuya Suzuki
 

32nd All Japan - 2000

31st All Japan - 1999

30th All Japan - 1998

29th All Japan - 1997  

1. Kunihiro Suzuki
2. Shinji Sakamoto
3. Yoshitaka Sato
4. Yuichiro Osaka
5. Tadashi Ishihara
6. Shinichi Sotodate
7. Yushiro Akutsu
Note Tsukamoto originally won the tournament but was later disqualified.

Not held due to 7th World Tournament

Click here for results

1. Toru Okamoto
2. Tadashi Ishihara
3. Kunihiro Suzuki
4. Kou Tanigawa
5. Kouji Abiko
6. Shinegori Sakamoto
7. Toshiyuki Nogami 
8. Tatsufumi Tomihira

1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Kou Tanigawa
4. Luciano Basile
BRAZIL
5. Hideaki Koizumi
6. Toshiyuki Nogami
7. Toru Okamoto
8. Kouji Abiko

28th All Japan - 1996 

27th All Japan - 1995  

26th All Japan - 1994

25th All Japan - 1993

1. Norichika Tsukamoto
2. Kunihiro Suzuki
3. Toru Okamoto
4. Sotoshi Niiho
5. Kentoku Saeki
6. Tatsufumi Tomihira
7. Takehiro Katoh
8. Tadashi Ishihara

Not held due to 6th World Tournament

Click here for results

1. Kenji Yamaki  
2. Hajime Kazumi
3. Naoki Ichimura
4. Toru Okamoto
5. Kouji Abiko
6. Norichika Tsukamoto
7. Kou Tanigawa
8. Nahoki Kawahara

1. Hajime Kazumi  
2. Yoshihiro Tamura
3. Toru Okamoto
4. Yashuri Shichinohe
5. Hidenori Aoki
6. Hiroki Kurosawa
7. Kenji Yamaki
8. Toshiyuki Nogami

24th All Japan - 1992

23rd All Japan - 1991

22nd All Japan - 1990

21st All Japan - 1989

1. Yoshihiro Tamura  
2. Hajime Kazumi
3. Toru Okamoto
4. Yashuri Shichinohe
5. Yutaka Ishi 
6. Taichiro Sugimura
7. Kenji Yamaki
8. Shunichi Ogawa 

Not held due to 5th World Tournament

Click here for results 

1. Akira Masuda  
2. Kenji Midori
3. Tatsuya Iwasaki
4. Shinichi Sotodate
5. Hiroyuki Miake
6. Takehiro Minami
7. Takemori Uchiyama
8. Kenji Yamaki

1. Kenji Yamaki  
2. Yoshihiro Tamura
3. Yasuhiro Kuwajima  
4. Akira Masuda
5. Eiji Kawamoto
6. Yutaka Ishi
7. Iwao Takita
8. Yashuri Shichinohe

20th All Japan - 1988

19th All Japan - 1987

18th All Japan - 1986

17th All Japan - 1985 

1. Yasuhiro Kuwajima  
2. Yutaka Ishi 
3. Kenji Yamaki 
4. Tetsu Yamaguchi 
5. Mamoru Takahashi 
6. Hussain Kamal 
7. Makoto Kusakai 
8. Hideki Shibata

Not held due to 4th World Tournament

Click here for results

1. Akiyoshi Matsui  
2. Akira Masuda  
3. Kenji Yamaki  
4. Yoshikazu Koi
5. Yashuri Shichinohe
6. Koichi Okamura
7. Kazuhiko Ogasawara
8. Yasuhiro Kuwajima

1. Akiyoshi Matsui  
2. Hiroki Kurosawa  
3. Akira Masuda
4. James Kitamura
BRA.
5. Kenji Midori 
6. Masahiro Oga
7. Takemori Uchiyama
8.
 Yoshikazu Koi

16th All Japan - 1984

15th All Japan - 1983

14th All Japan - 1982

13th All Japan - 1981

1. Hiroki Kurosawa  
2. Harutomo Takeyama 
3. Toshio Mizuguchi
4. Masashi Kimoto
5. Kazuhiko Ogasawara
6. Katsuhito Gorai
7. Tomoaki Shikishima
8. Motomi Yuzawa

1. Yasuto Onishi  
2. Kazuhiko Osagawara
3. Harutomo Takeyama 
4. Kazuo Miyoshi
5. Akira Masuda
6. Toshio Minakuchi
7. Keiji Senpai
8. Akiyoshi Matsui

1. Keiji Senpai  
2. Toshio Mizuguchi  
3. Akiyoshi Matsui
4. Kazuo Miyoshi  
5. Harutomo Takeyama 
6. Ademir Da Costa
BRA.
7. Tsutomu Wakiuchi
8. Akira Masuda

1. Keiji Senpai
2. Makoto Nakamura
3. Akiyoshi Matsui
4. Masayuki Shiraishi
5. Kazuo Miyoshi
6. Masafumi Tanaka
7. Harutomo Takeyama
8. Masatosi Maeda

12th All Japan - 1980

11th All Japan - 1979

10th All Japan - 1978

9th All Japan - 1977

1. Keiji Senpai   
2. Makoto Nakamura
3. Takashi Yosinga
4. Akiyoshi Matsui  
5. Shiro Yazima
6. Michael Soderkvist
SWE.
7. Harutomo Takeyama
8. Masayuki Shiraishi

1. Makoto Nakamura  
2. Keiji Sanpei
3. Takashi Azuma 
4. Toshiro Noguchi
5. Tsuyoshi Hiroshige
6. Kazuo Miyoshi
7. Koichi Kawabata
8. Tatsuo Tachizaki

1. Joko Ninomiya  
2. Keiji Sanpei
3. Makoto Nakamura
4. Tsuyoshi Hiroshige
5. Kazuo Miyoshi  
6. Syuzi Seto
7. Masara Suzuki  
8. Koichi Kawabata

1. Takashi Azuma
2. Takeo Nakayama
3. Makoto Nakamura
4. Noriyasu Hamai
5. Tatsuo Nakamura
6. Keiji Sanpei
7. Tsuyoshi Hiroshige
8. Riyouichi Saito

8th All Japan - 1976

7th All Japan - 1975  

6th All Japan - 1974

5th All Japan - 1973

1. Toshikazu Sato
2. Joko Ninomiya
3. Takashi Azuma
4. Toshio Sawayanagi
5. Keiji Sanpei
6. Eddie Frazier
USA
7. Toshihiro Noguchi
8. Akira Nakayama

Not held due to 1st World Tournament

Click here for results 

1. Katasuki Sato
2. Takashi Azuma 
3. Hatsuo Royama
4. Daigo Oishi
5. Toshikazu Sato
6. Daigo Osihi
7. Masahiko Yamada
8. Keiji Sanpei

1. Hatsuo Royama
2. Teruntomo Yamazaki
3. Tashikazu Sato
4. Katasuki Sato
5. Yoshimoto Togashi
6. Tokiyosi Matsumoto
7. Noriyasu Hamai
8. Joko Ninomiya

4th All Japan - 1972 

3rd All Japan - 1971

2nd All Japan - 1970

1st All Japan - 1969

1. Miyiuki Miuri
2. Howard Collins
GB
3. Tashikazu Sato
4. Terutomo Yamazaki
5. Yoshji Soeno
6. Yukihisa Imaizumi 

1. Katasuki Sato  
2. Yasuhiko Oyama  
3. Daigo Osihi 
4. Miyiuki Miuri
5. Kenichi Kanagi
6. Yukio Yoshioka

1. Kazuyuki Hasagawa  
2. Terutomo Yamazaki  
3. Yoshji Soeno 
4. Kenichi Masuda
5. Jiken Kin
6. Tadashi Sato

1. Terutomo Yamazaki 
2. Yoshji Soeno
3. Kazuyuki Hasagawa 
4. Kuniharu Boku
5. Paul Jackson
USA
6. Shigeo Togawa