Russia

Russian Unity Tournament

IFK

Russian Championships

Russian Opens

Russian Openweight Tournament

IKO

Russian Championships

Russian Openweight Championship - Oyama Cup

Russian Open

SHIN

Russian Championships

Russian Open Weight Championships

KAN

Russian Championships

IKO 3

Russian Championships

Russian Openweight Championships

Interfederation Tournaments

AKR Championships

Russian Unity Tournament 

Main Menu

December 8th 2001, Moscow, Russia

Men

Under 70 kg

Under 80 kg

1. Vyacheslav Nesterov - IKO 1
2. Vasiliy Khudiakov
- IKO 2
3. Dmitriy Kudryavtsev
- IKO 1

1. Vitaliy Kolodyazhny - IKO 2
2. Roman Nesterenko
- IKO 2
3. Vasily Timofeev
- IKO 1 

Under 90 kg

Over 90 kg

1. Maxim Shevchenko - IKO 2
2. Maxim Petrov
- IKO 2
3. Anzor Shikhabakhov
- IFK

1. Igor Peplov - IFK
2. Jakov Zobnin
- IFK
3. Vyacheslav Lyubimkin
- IKO 2

Women

Under 60 kg

Over 60 kg

   1. Zukhra Kurbanova - IFK
   2. Natalya Suhova
- IKO 2
   3. Mariya Lepina
- IFK

   1. Anna Kopyrina - IKO 1
   2. Elena Kartashova
- IKO 2
   3. Olesya Dmitrieva
- IFK